|
 
 

مزایای استفاده از روش طرح و ساخت(EPC)

1- برای کارفرما

1-1)زمان کمتر:مدیریت منسجم پروژه به معنای تکمیل سریعتر همراه با مشکلات کمتر می باشد.طبق بررسی های به عمل آمده روش طرح و ساخت(EPC) در مدت زمان ساخت 12% و در مدت کل پروژه 33% زمان تکمیل پروژه را کاهش می دهد.

1-2)هزینه کمتر: تشکیل یک تیم یکپارچه طرح و ساخت منجر به کارآمدی و نوآوری در انجام پروژه می گردد.طبق بررسی های به عمل آمده در روش طرح و ساخت (EPC) هزینه ها به میزان 6% کاهش می یابد.

1-3)کیفیت بهتر:مسئولیت پذیری واحد در روش طرح و ساخت (EPC) پیمانکار طرح و ساخت را جهت نوآوری و ارائه پروژه بهتر بر اساس رعایت نیازهای عملکردی طرح نه نیازهای حداقلی ترغیب می نماید.

1-4)مسئولیت واحد: در این روش یک شرکت جوابگو هزینه، زمان و عملکرد می باشد و کارفرما قابلیت تشخیص و نظارت بهتری دارد.

1-5)کاهش بار  مسئولیت اداری:کارفرما می تواند بیش از آنکه بر روی مدیریت قراردادهای مختلف و پیمانکاران در پروژه تمرکز داشته باشد،بر روی پروژه و خواسته های خویش تمرکز نماید.

1-6)کاهش ریسک:در این روش پیمانکار طرح و ساخت ریسکها و مسئولیتهای اضافی را می پذیرد.

1-7)کاهش ادعاها و شکایات:استفاده از روش طرح و ساخت (EPC) با توجه به مسئولیت پذیری بیشتر و متمرکز پیمانکار طرح و ساخت، حجم ادعاها و شکایات مطرح شده از سوی پیمانکار را در پروژه کاهش می دهد.

2-برای پیمانکار

2-1)حاشیه سود بالاتر:یک تیم منسجم مطمئناً توانایی بیشتری در کنترل هزینه ها و افزایش حاشیه سود خویش دارند.

2-2)کاهش بار مسئولیت اداری:در روش طرح و ساخت ارتباط بین طراح و سازنده بسیار آسانتر و با کاهش بار اداری کمتری همراه می باشد و در نتیجه مشکلات پیمانکار طرح و ساخت(EPC) سریعتر حل می شود.

2-3)کاهش شکایات قانونی:مطالعات آقای ویکتور اوشنر (victor O.Schinnerer) مربوط به ادعاهای مطرح شده از سوی پیمانکاران طرح و ساخت (EPC)، نشان می دهد که از سال 1995 تا سال 2004 تنها 1.3 درصد شکایات علیه کارفرما و مشاور پروژه مربوط به قراردادهای طرح و ساخت می باشد.

2-4)افزایش سهم بازار:با توجه به روند رو به افزون استفاده از روش طرح و ساخت (EPC) توسط کارفرمایان سهم بازار پیمانکاران طرح و ساخت نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

نکته ای که می بایست مد نظر قرار گیرد این است که پیمانکار طرح و ساخت می بایست واقعاً ساختار یک دفتر مهندس مشاور را داشته باشد تا بتواند اهداف واقعی روش طرح و ساخت (EPC) را محقق نماید چرا که برون سپاری بخش طراحی و یا مشارکت یک پیمانکار و یک مهندس مشاور آن طور که در ایران معمول می باشد از دستیابی پروژه به تمامی مزایای روش طرح و ساخت (EPC) جلوگیری می نماید.

 

 

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved