|

روش ارزیابی ساختمان های بنایی

شناخت وضعیت موجود :

مراحل شناخت وضع موجود:

هدف از شناخت وضع موجود ساختمان، گردآوری اطلاعات لازم بری تحلیل و ارزیابی هر چه دقیق تر رفتار لرزه‌ ای ساختمان است. این کار میتواند با دقت‌ های متفاوت و با صرف زمان و هزینه متناسب با آن صورت گیرد.

مستقل از سطح اطلاعات مورد نظر، مطالعات شناخت وضع موجود به ترتیب مراحل زیر صورت می‌گیرد:

 1. بازدید از محل و آشنایی اولیه با ساختمان مورد بررسی

 2. جمع‌آوری مدارک فنی و اطلاعات کلی ساختمان

 3. تعیین هدف بهسازی

 4. تعیین سطح اطلاعات مورد نظر و ضریب آگاهی

 5. مشخصات مصالح

 6. بازرسی وضعیت موجود، آزمیشات مقاومت مصالح و ژئوتکنیک

 7. تحلیل خطر

بدین ترتیب انجام مطالعات شناخت وضع موجود در سطوح متفاوت، بر اساس گستره اطلاعاتی که جمع‌آوری مي‌شود، امکان‌پذیر خواهد بود. این سطوح به ترتیب افزیش دقت و گستره به سطح اطلاعات حداقل، سطح اطلاعات متعارف و سطح اطلاعات جامع موسومند. این سطوح اطلاعات در بند (2-2-6) دستورالعمل بهسازی لرزه ای سازه ها تعریف شده‌اند.

تعیین هدف بهسازی:

برای دستیابی به یکنواختی کافی در سازه، لازم است تا حد امکان عناصر آن یکپارچه بوده و اعضا از نظر هندسی، سختی و خواص مصالح با یکدیگر متناسب باشند.

حصول برآورد مناسبی از رفتار ساختمان نیاز به مدل تحلیلی دقیق از آن مي‌باشد؛ به طوریکه در آن وضعیت اعضا و هندسه و پیكربندی سیستم سازها‌ی به طور كامل و قابل اطمینان مشخص شده باشد. لذا كلیه اطلاعات لازم جهت بررسی وضعیت اجزایی كه نیروها وتغییرشكل های ناشی از زلزله را دریافت می‌كنند و همچنین اجزا و اتصالات آنها و نیز وجود پیوستگی در مسیر انتقال بار بین اعضای سیستم سازه‌ ای باید در ادامه روند مطالعات با از طریق برداشت های عینی و یا آزمایش های مقاومت مصالح فراهم گردد.

بر اساس بند 2-2-6-4 دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، میزان ضریب آگاهی حاصل از اطلاعات گردآوری شده در اهداف مختلف بهسازی بشرح جدول زیر می باشد.

با توجه به اینکه ضریب آگاهی در واقع ضریب کاهش مقاومت عضو است، در صورتی‌که ضریب آگاهی واحد مورد نظر باشد، سطح اطلاعات لازم بر اساس هدف بهسازی تعیین شده و بر پایه آن میزان آزمایش‌ها مشخص می شود. به عبارت دیگر هر چه میزان اطلاعات بیش‌تر و مراجع آن معتبرتر باشند، ضریب آگاهی بزرگتری می‌توان انتخاب نمود.

	روش ارزیابی و مقاوم سازی ساختمان های بنایی

با توجه به جدول فوق برای دست یابی به بیشترین ضریب آگاهی بر اساس هدف بهسازی ، جمع آوری اطلاعات در سطح مورد نظر باید صورت پذیرد.لازم به توضیح است که برای سطح اطلاعات حداقل، تنها استفاده از روش تحلیل خطی مجاز است، در صورتی‌که در سطح اطلاعات متعارف و جامع استفاده از کلیه روش‌های تحلیلی بلامانع می باشد.

پیشنهاد هدف بهسازی با توجه به سطح عملکرد و سطح خطر زلزله بر اساس جدول FEMA :

بر اساس نظر کارفرما و پیشنهاد مشاور هدف بهسازی بر پایه سطح عملکرد و سطح خطر قابل تعیین است.

ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی

برنامه‌ریزی مطالعاتی برای شناخت وضع موجود ساختمان بر اساس هدف بهسازی تعیین شده، صورت می‌گیرد. مشاور در پیشنهاد هدف بهسازی، موارد زیر و مشابه آن را مد نظر قرار میدهد:

 1. کاربری ساختمان

 2. میزان اهمیت آن نسبت به ساختمان‌های دیگر و نسبت به ساختمان‌های با کاربری مشابه

 3. عمر باقیمانده مورد انتظار ساختمان

 4. وضعیت اجزای غیرسازه‌ای و کیفیت و میزان اهمیت آن‌ها

2-1-1 - آزمایشات مقاومت مصالح و ژئوتکنیک:

برای بررسی و مدلسازی دقیق ساختمان بر مبنای نقطه نظر کارفرما،مشاور باید آمادگی انجام تمامی آزمایشات در این خصوص را دارا باشد.

برخی از این آزمایشات لازم جهت تعیین مشخصات مصالح ساختمانهای بتنی بشرح زیر می باشد:

ارزیابی مشخصات ساختگاه از نظر خطر زلزله :

براساس آیین نامه 2800 ایران، مناطق مختلف كشور از لحاظ خطر لرزه‌ای به چهار قسمت تقسیم میشوند. این چهار قسمت عبارتند از:

 1. مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد

 2. مناطق با خطر نسبی زیاد

 3. مناطق با خطر نسبی متوسط

 4. مناطق با خطر نسبی كم

ارزیابی و بهسازی لرزه ای یک ساختمان بنایی

پهنه بندی خطر بر اساس آئین نامه 2800

ارزیابی و بهسازی لرزه ای یک ساختمان بنایی

مقادیر شتاب پایه برای پهنه بندی خطرآئین نامه 2800

2-1-2 - تحلیل خطر

در کلیه روش‌های تحلیل سازه در بهسازی لرزه‌ای، داشتن طیف طرح لازم می‌باشد. طیف طرح مربوط به سطح خطر 1 را می‌توان از استاندارد 2800 استخراج نمود اما هرگاه استفاده از سطح خطر 2 یا هر سطح خطر متفاوت با سطح خطر 1 لازم باشد، یا هدف بهسازی ویژه‌ای انتخاب گردد، لازم است طیف طرح ویژه ساختگاه محاسبه شود. نحوه تعیین طیف‌های طراحی بر اساس جدول دستور العمل بهسازی لرزه ای نشریه 360, و یا استفاده از ضرایب رایج در تبدیل سطح خطر 1 به بقیه قابل انجام می‌باشد.

شتابنگاشت‌ها

در صورتی‌که استفاده از شتابنگاشت در تحلیل لرزه‌ای ساختمان مورد نظر باشد، لازم است که این شتابنگاشت‌ها حداقل از سه زلزله مختلف در دسترس باشند. در صورت لزوم و در صورت عدم وجود شتابنگاشت مناسب برای محل مورد نظر، به تعداد کافی می‌توان از شتابنگاشت‌های مصنوعی بدین منظور استفاده نمود. سایر ضوابط تعیین شتابنگاشت‌ها مطابق استاندارد 2800 می باشد.

ارزیابی و بهسازی لرزه ای یک ساختمان بنایی

پس از انجام اقدامات فوق مشاور اقدام به ارائه گزارش ارزیابی کیفی آسیب پذیری ساختمان به همراه فهرست سونداژها و آزمایشات مورد نیاز مینماید.

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved