|
 
 

گواهینامه طرح و ساخت

مهندسان مشاور سازه های بلندپايه دارای رتبه بندی های ذيل از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی می باشد:

  • پایه چهار پیمانکاری طرح و ساخت در رشته ساختمان-ساختمان های مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی و نظامی

  • پایه چهار پیمانکاری طرح و ساخت در رشته ساختمان-ساختمانهای آموزشی،ورزشی،بهداشتی و درمانی

  • پایه چهار پیمانکاری طرح و ساخت در رشته ساختمان-مقاوم سازی

 

طرح و ساخت

 

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved