|

پروژه های مقاوم سازی

مطالعات بهسازی لرزه ای مدارس منطقه 2 و 3 شهر تهران
مقاوم سازی مدارس 2 3 تهران 

مساحت پروژه: 13610 متر مربع

محل پروژه: استان تهران- مناطق 2 و 3 شهرداری شهر تهران

کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

مشخصات پروژه : 7 باب مدرسه در منطقه 2 و 3 تهران

 

مقاوم سازی مدارس منطقه 10 و 18 تهران
مقاوم سازی مدارس 10 و 18 تهران 

مساحت پروژه: 8728 متر مربع

محل پروژه: استان تهران- شهر تهران مناطق 10 و 18 شهرداری

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

مشخصات پروژه : 8 باب مدرسه در منطقه 10 و 18 تهران

 

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای 9 باب مدرسه در استان خراسان رضوی
مقاوم سازی مدارس استان خراسان رضوی 

مساحت پروژه: 11475 متر مربع

محل پروژه: استان خراسان رضوی ( شهرستانهای مشهد – قوچان – چناران)

کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی

مشخصات پروژه : 9 باب مدرسه در استان خراسان رضوی

 

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای 7 باب مدارس استان لرستان
مقاوم سازی مدارس استان لرستان 

مساحت پروژه: 9009 متر مربع

محل پروژه: استان لرستان (شهرستان¬های کوهدشت – پلدختر – نورآباد)

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان

مشخصات پروژه : 7 باب مدرسه در استان لرستان

 

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای 7 باب مدارس استان قزوین
مقاوم سازی مدارس استان قزوين 

مساحت پروژه: 3930 متر مربع

محل پروژه: استان قزوین (شهرستانهای شال – بوئین زهرا)

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

مشخصات پروژه : 7 باب مدرسه در استان قزوين

 

صفحه قبلی    

 

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved