|
 
 

پروانه های اشتغال

مهندسان مشاور سازه های بلندپایه دارای پروانه های اشتغال ذیل در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی از وزارت راه و شهرسازی می باشد.

 

جامعه مهندسان مشاور ايران جامعه مهندسان مشاور ايران

پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی طراحی و نظارت

پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان
 
WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved