|
 

عضويت ها

مهندسان مشاور سازه های بلندپایه در مجموعه های ذیل عضو می باشد.

نظام مهندسی ساختمان استان تهران

انجمن انبوه سازان

انجمن بتن ایران

جامعه مهندسان مشاور ایران

انجمن صنفی کارفرمایی

طرح و ساخت جامعه مهندسان مشاور ايران
انجمن صنفی كارفرمايی پيمانكاران و شركتهای ساختمانی و

 تأسيساتی و تجهيزاتی استان تهران
جامعه مهندسان مشاور ايران
 
  انجمن بتن ايران
انجمن بتن ايران

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved