|

مراحل مقاوم سازی تدریجی

بر اساس نشریه مقاوم سازی لرزه ای تدریجی آمریکا (FEMA 420) بهسازی لرزه ای تدریجی ساختمان ها شامل گام های زیر می باشد.

1. بررسی خطر لرزه ای: این مرحله برای صاحبان ساختمان پیش از تملک ملک صورت می گیرد تا خطرات لرزه ای احتمالی پیش بینی شده و در صورت نیاز در قراردادهای مربوط به تملک ساختمان مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله میزان خسارات وارد به ساختمان در یک زلزله نادر تخمین زده می شود و بصورت درصدی از ارزش ساختمان عنوان می گردد. کند.رزش ساختمان عنوان می گردد.

2. ارزیابی سریع ساختمان: این مرحله شامل بررسی و ارزیابی اولیه و سریع ساختمان و مشخص نمودن نقاط ضعف ساختمان در زلزله طرح می باشد. این ارزیابی معمولا توسط پر نمودن فرم های ارزیابی سریع آیین نامه های مقاوم سازی توسط کارشناسان مقاوم سازی صورت می گیرد. این مرحله در ابتدای روش مقاوم سازی تک مرحله ای نیز به عنوان یک ارزیابی اولیه و تعیین تقریبی شدت آسیب پذیری لرزه ای ساختمان صورت می گیرد. در زیر نمونه ای از این فرم ها برای پهنه با خطر پذیری های مختلف بر حسب انواع سیستم های سازه ای ارائه شده است.

3. ارزیابی دقیق لرزه ای: پس ار ارزيابی سريع، ساختمانهايی كه نمره كلی آنها از نمره معيار كمتر باشد بايد مورد ارزيابی دقيق قرار گيرند. در اين نوع ارزيابی اطلاعات ساختمان اعم از مشخصات ساختگاه، مشخصات هندسی،مشخصات و مقاومت مقاطع و ...،بطور دقيق جمع آوری شده و در مدلسازی دقيق سازه مورد استفاده قرار می گيرد.با تحليل مدل سازه ای توسط نرم افزارهای كامپيوتری نيروها و تغيير شكل های سازه تحت بار لرزه ای بدست آمده و با حدود مجاز آيين نامه های مقاوم سازی مقايسه می گردند.چنانچه اين نيرو ها و تغيير شكل ها از حدود آيين نامه ای تجاوز نمايند، يك طرح مقاوم سازی برای ساختمان ارائه می گردد بطوریكه پس از تحليل مجدد ساختمان مقاوم سازی شده، حدود مجاز آيين نامه ای رعايت گردند.

4. ارائه طرح مقاوم سازی و مرحله بندی آن:همانطور كه گفته شد پس از ارزيابی دقيق ساختمان موجود در صورت نياز بايد يك طرح مناسب برای مقاوم سازی ساختمان ارائه گردد بطوريكه نيروها و تغيير شكل های بوجود آمده در سازه مقاوم سازی شده حدود آيين نامه ای را رعايت نمايد.پس از ارائه طرح مقاوم سازی بايد مراحل و زمانبندی مناسبی برای اجرای آن طراحی گردد بطوريكه حتی الامكان بتوان مراحل مختلف مقاوم سازی را همزمان با انجام عمليات تعمير و بازسازی قسمت های مختلف ساختمان انجام داد.در اين مرحله مراحل مختلف مقاوم سازی بايد بگونه ای مناسب اولويت بندی گردد تا پس از هر مرحله مقاوم سازی آسيب پذيری لرزه ای ساختمان به مقدار مؤثر و چشمگيری كاهش پيدا كند.

5. مديرت پرو‍ژه:همانند تمام پروژه ها مديريت مناسب بايد بر اجرای مراحل مختلف مقاوم سازی تدریجی اعمال گردد تا مراحل مختلف آن بتواند در زمان های از پيش تعيين شده و بر اساس مشخصات فنی طرح اجرا گردد. با توجه به مرحله ای بودن بهسازی تدریجی مديريت چنين پرو‍ژه هايی ممكن است چند سال بطول انجامد، در نتيجه مجموع های مديريتی بايد بتوانند در چنين پروژه هایی نظارت و مديريت مستمر خود را اعمال نمايند.

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved