|
 

خط مشی کیفیت

مهندسان مشاور سازه های بلند پایه به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بخصوص طرح و ساخت پروژه های عمرانی تخصصی به دنبال بهبود مستمر فرآیندهای مؤثر بر تأمین نیازهای ذی نفعان خود می باشد.در همین راستا این شرکت به منظور رسیدن به رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود نظام مدیریت کیفیت را بر اساس الزامات استاندارد وISO 9001:2008 انتخاب نموده است.بر اساس این نظام افزایش توانمندی مدیریت و پرسنل شرکت جهت حفظ تعادل بین سه پارامتر عمده کیفیت،زمان و هزینه در پروژه های شرکت مد نظر قرار گرفته است لذا ضمن اعلام تعهد خود نسبت به برآورده نمودن الزامات مربوط به این موضوع بهبود مستمر کیفیت فعالیتهای این شرکت،مساعدت و همکاری کلیه کارکنان را نسبت به این مهم خواستارم و ارکان زیر را چارچوبی برای اهداف کیفی شرکت معرفی می نمايم.

1)اختصاص و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب برای انجام  امور شرکت و پروژه ها.

2)افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان و توزیع فرهنگ ارتقای کیفیت در سطوح مختلف شرکت.

3)رشد و توسعه توانمندیهای شرکت.

4) حركت هر چه بيشتر در جهت فرهنگ سازی و رايج نمودن بهره گيری از روش طرح و ساخت در پروژه های عمرانی.

 5)برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری به غیر مشروط بر رعایت صرفه و صلاح شرکت و کارفرمایان آن.

                                                                                                                        

علی اكبر مرتضی زاده
مديرعامل  

 

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved