|

حداقل فواصل تأسیسات روشنایی و فن های سقفی از کاسه استخر و تجهیزات حفاظتی

به طور کلی، تعیین حداقل فواصل تاسیسات روشنایی و فن های سقفی بر مبنای ملاحظات مختلفی انجام می گیرد که در ادامه مهم ترین معیارهای مرتبط با آن را مطرح می کنیم.

برمبنای معیارهای استاندارد NEC 680 22(B) در استخرهای سرباز نصب تاسیسات روشنایی و فن های سقفی در فاصله عمودی 3.7m از بالاترین سطح آب استخر یا فاصله افقی 1.5mاز جداره داخلی کاسه استخر نصب کرد. البته، در صورتی که مدار الکتریکی تأمین کننده برق این تاسیسات مجهز به رله عیب اتصال زمین باشد،   تاسیسات روشنایی و فن های سقفی را می توان در فاصله ای کمتر و در ارتفاع 2.3mاز بالاترین سطح آب کاسه استخر نصب کرد .

در مواردی که یک استخر جدید در مجاورت و یا داخل یک ساختمان قدیمی ساخته می شود، در صورتی که فاصله عمودی تاسیسات روشنایی و چراغ های مجموعه از بالاترین سطح آب کاسه استخر کمتر از 1.5m نباشد، تاسیسات یاد شده به خوبی به سازه ساختمان محکم شده باشند و مدار الکتریکی آنها مجهز به رله عیب اتصال زمین باشد، می توان فاصله افقی آنها تا جداره داخلی کاسه استخر را کمتر از 1.5m نیز در نظر گرفت. (طبق استاندارد NEC 680.22(B)(3) ) برای کلیه استخرهای رپوشیده و سرباز حداقل فواصل توصیه شده در شکل زیر ارايه می شود.

لازم به ذکر است که نصب چراغهای آویز و تزیینی در فواصل کمتر از 2.3m از بالاترین سطح آب کاسه استخر نه در ساختمان های نوساز و نه در ساختمان های قدیمی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. (طبق استاندارد NEC680.23(A)(5))

تأسیسات روشنایی

الف) نصب تاسیسات روشنایی، سطح خارجی چراغ ها و فن های سقفی در فاصله حداقل 3.7mاز بالاترین سطح آب کاسه استخر مجاز است.

ب ) نصب تاسیسات روشنایی، سطح خارجی چراغ ها و فن­های سقفی در فواصل کمتر از 3.7mاز بالاترین سطح آب کاسه استخر مجاز نیست.

پ)نصب تاسیسات روشنایی و چراغ ها در این قسمت از استخر در صورتی که به خوبی به سازه محکم شده و مدار الکتریکی آنها مجهز به رله عیب اتصال زمین باشد، مجاز است.

ت) در صورتی که مدار الکتریکی تاسیسات روشنایی و چراغ ها مجهز به رله عیب اتصال زمین باشد، نصب آنها رد این بخش از استخر مجاز است.

ث) اگر تاسیسات روشنایی و چراغ ها به خوبیبه سازه محکم شده باشند، نصب آنها در این قسمت از استخر مجاز است.

تأسیسات روشنایی

شکل حداقل فواصل خروجی تاسیسات روشنایی و فن های سقفی در استخرهای سرباز و سرپوشیده

الف) نصب تاسیسات روشنایی، سطح خارجی چراغ ها و فن های سقفی در فاصله حداقل 3.7mfh از بالاترین سطح آب کاسه استخر مجاز است.

 ب) نصب تاسیسات روشنایی و چراغ ها در این قسمت از استخر در صورتی که به خوبی به سازه محکم شده ومدار الکتریکی آنها مجهز به رله عیب اتصال زمین باشد مجاز است.

پ) در صورتی که مدار الکریکی تاسیسات روشنایی کاملا بسته و فن های سقفی مجهز به رله عیب اتصال زمین باشد، می توان آنها را در فاصله حداقل2.3m از بالاترین سطحآب کاسه استخر نصب کرد.

ت) نصب تاسیسات روشنایی و فن های سقفی در فواصل کمتر از 1.5mاز بالاترین سطح آب کاسه استخر مجاز نیست.

ث) در صورتی که مدار الکتریک یتاسیسات روشنایی و چراغ ها مجهز به رله عیب اتصال زمین باشد، نصب آنها در این بخش از استخر مجاز است.

ج) در صورتی که تاسیسات روشنایی و چراغ ها به خوبی به سازه محکم شده باشند، نصب آنها در این قسمت از استخر مجاز است.

در موردحفاظت سیستم های روشنایی در بخش اداری صحبت شد تنها تفاوت در این بخش استفاده از رله­های عیب اتصال زمین (Earth faultrelay) در فیدرهای روشنایی می باشد.

استفاده را رله عیب اتصال زمین در مورد تاسیسات روشنایی ولتاژ بالا در زیرآب و همچنین تاسیسات روشنایی که در فاصله افقی حداکثر 1.5 متر و فاصله عمومی بین 2.3 متر تا 3.7 متر بالاتر از استخر سرپوشیده قرار دارند الزامی است.

این رله در صورت اتصالی و زمین شدن فاز در هر یک از این تجهیزات سریعاً عمل نموده و مدار تغذیه کننده آنها را قطع می کند.

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved