|

گزارشات تأسیسات برقی

  • سیستم صاعقه گیر و سیستم زمین در ساختمانهای بلند مرتبه (نمایش مطلب)

   ( حجم فایل 700 کیلوبایت)pdf  دانلود فایل در قالب سیستم صاعقه گیر

 

   ( حجم فایل 200 کیلوبایت)pdf  دانلود فایل در قالب سیستم صاعقه گیر

 

   ( حجم فایل 700 کیلوبایت)pdf  دانلود فایل در قالب سیستم صاعقه گیر


   ( حجم فایل 164کیلوبایت)pdf  دانلود فایل در قالب سیستم صاعقه گیر


  • طراحی سیستم روشنایی استخر (نمایش مطلب)

    • طراحی تأسيسات روشنايی استخرها (خارج از كاسه استخر) (نمایش مطلب)

    • طراحی تأسيسات روشنايی استخرها (داخل كاسه استخر) (نمایش مطلب)

    • حداقل فواصل تأسيسات روشنايی و فن های سقفی از كاسه استخر و تجهيزات حفاظتی (نمایش مطلب)
   ( حجم فایل 350کیلوبایت)pdf  دانلود فایل در قالب سیستم صاعقه گیر

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved