|

طراحی سیستم صوتی

برای دستیابی به یک سیستم صوتی صوتی کارآمد طراح باید به نکاتی از قبیل ابعاد، نوع مصالح استفاده شده در محیط(برای محاسبه سطح پژواک)، تجهیزات نصب شده در محیط و کاربری فضا( برای محاسبه سطح نویز) و نوع بهره بداری از سیستم صوتی(برای محاسبه سطح فشار صوتی مورد نیاز و وات مصرفی بلندگوها) توجه خاصی داشته باشد.

عدم توجه به هریک از نکات مطرح شده در بالا باعث تولید صدای ضعیف و نامفهوم یا صدای گوش خراش که باعث ناراحتی افراد در محیط و در نهایت کاکرد نامطلوب سیستم صوتی می شود.

شرکت TOA یکی از شرکتهای بین المللی فعال در زمینه ساخت تجهیزات صوتی به حساب می آید. این شرکت با تهیه یک نرم افزار جامع و تناه با بارگذاری منحنی پخش صوت بلندگوهای مختلف در آن امکان انجام محاسبات سیستم صوتی را میسر ساخته است.

طراح با وارد کردن ابعاد فضا، سطح نویز و چیدمان اولیه و زوایای و ارتفاع بلندگو در این نرم افزار، شدت صوت را برای فرکانس مختلف محاسبه کرده و منحنی پراکندگی شدت صوت را برای فضای تعریف شده را تعیین می کند و بعد چندین مرحله آزمون و خطا و بهره گیری از تجربیات کاری خود به منحنی پخش مطلوب و چیدمان مطلوب دست پیدا می کند. در ادامه خروجی دو سیستم صوتی مختلف طراحی شده برای یک فضای یکسان آورده شده.

طراحی سیستم صوتی

طراحی سیستم های برقی صوتی

مقایسه خروجی نرم افزار  TOA برای دو سیستم صوتی متفاوت برای یک فضا


WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved