|
 

مقالات

عنوان مقاله:تعيين فشار هيدروديناميكی سيال تراكم پذير بر روی سازه های غير مستغرق در اثر زلزله به روش مرزی ترفتز

نويسندگان:

1-علی اكبر مرتضی زاده- مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت سازه هاي بلند پايه

2-علی نورزاد-رئيس هيئت اجرايی كميته ملی سدهای بزرگ كشور

3-اسدالله نورزاد-استاديار دانشكده فنی دانشگاه تهران

 

لينك دائمی به مقاله:


http://www.civilica.com/Paper-SEE04-SEE04_SS31.html

 

 

 

عنوان مقاله:برآورد مقاومت فشاري بتن بر اساس نتايج آزمايش هاي غير مخرب با استفاده از  شبکه های عصبی

نويسندگان:

1-علی اكبر مرتضی زاده- مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت سازه هاي بلند پايه

2-مريم حقانی- عضو هيئت مديره و مدير گروه سازه شركت سازه های بلند پايه

3-امير قاسمی-مدير بخش ژئوتكنيك مهندسين مشاور اركان پويش

 

لينك دائمی به مقاله:


http://www.civilica.com/Paper-BEHSAZI01-BEHSAZI01_009.html

 

     

     

WHSTRUC © Copyright 2011,All Rights Reserved